top of page

News55 och Dagens PS planerar att gå samman genom att News55 förvärvar samtliga aktier i Dagens PS

TOR, NOV 16, 2023 07:45 CET


News55 AB (”News55”) förvärvar Dagens PS Media AB (”Dagens PS”) (”Förvärvet”). Idag har News55 och ägare representerande samtliga aktier i Dagens PS träffat ett avtal om att News55 förvärvar aktierna i Dagens PS. Förvärvet föreslås genomföras genom att News55 förvärvar samtliga aktier i Dagens PS i utbyte mot 11 297 121 nyemitterade aktier i en apportemission riktad till Dagens PS ägare. Baserat på det genomsnittliga pris News55-aktien betingat vid publik handel sedan den 1 juli i år uppgår värdet av aktierna som ska emitteras idag till cirka 30,7 MSEK.Förvärvet är villkorat av genomförande av sedvanlig due diligence vilken ska godkännas av båda bolagens styrelser samt även av godkännande från Nordic Growth Market (”NGM”) på vars marknadsplats Nordic SME aktierna i News55 är noterade. Målsättningen är att genomföra Förvärvet under december månad 2023. I samband med genomförandet kommer styrelsen i News55 att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bemyndigande givet vid ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2023 varvid antalet utstående aktier kommer att öka med 11 297 121 aktier till totalt 22 594 242.


Efter förvärvet kommer aktieägarna i News55 att ha en ägarandel uppgående till 50 procent i den sammanslagna koncernen vilket gör att de båda bolagen värderas till cirka 30,7 MSEK vardera före Förvärvet.


Bakgrund och motiv

Som tidigare kommunicerats arbetar News55 utifrån en tillväxtstrategi kallad Destination 2025. Strategin har syftat till att identifiera nya affärsområden som kan samverka med News55:s kanaler. Under våren lanserades seniorbemanningsbolaget Jobb55 som hittar både arbetskraft och kunder via News55:s räckvidd. Sammanslagningen av News55 och Dagens PS är en del av Destination 2025 och syftar till att bygga en större volym och fler kanaler för annonsaffären samt att skapa en plattform för nya affärsben och förvärv.


Den föreslagna sammanslagningen kombinerar styrkorna hos Dagens PS och News55 och ger en betydande hävstång på annonsmarknaden. Genom en gemensam tech-plattform, vars kärna är förädling av förstapartsdata för att skapa relevanta upplevelser för både läsare och annonsörer, har bolaget nu goda förutsättningar att bli en betydande aktör på svensk mediemarknad. News55 har med sin nya räckvidd och de 16 vertikaler som kommer finnas i bolaget en ambition att vara en stark aktör på svensk mediemarknaden och en utmanare till de internationella jättarna som idag dominerar på marknaden.

News55 och Dagens PS kommer genom sina vertikaler inom hälsa, finans och livsstil för väldefinierade målgrupper att arbeta med en unik journalistisk datadriven metodik som skapar relevans för våra läsare och därigenom mer precisionsbaserade och heltäckande annonspaket. Tillväxten i News55 och Dagens PS består i att kapitalisera på ökad trafik och växande databaser genom bolagens mediekanaler samt att tillhandahålla tjänster mot en nischmålgrupp där bolagets kanaler agerar marknadsföringskanal. Framtida förvärv fokuseras till att addera fler mediekanaler mot nischmålgrupper samt tjänsteföretag, i syfte att bygga en allt starkare helhetsaffär mot annonsmarknaden och B2B-marknaden.


I korthet innebär det att:

 • I och med sammanslagningen antas News55 tredubbla sin omsättning samt att vara lönsamt inom sex till 12 månader.

 • I och med den ökade storleken kommer en rad nya affärsmöjligheter att skapas.

 • Det nya mediehuset har potential att nå upp till en miljon unika läsare i veckan.

 • Den ökade räckvidden kommer att, förutom ökade annonsintäkter, att ge ökade värden i bolagets övriga verksamheter som till exempel Jobb55.

Fredrik Lundberg, VD och grundare News55, kommenterar:

 • Vi har jobbat hårt med vår förvärvs- och tillväxtstrategi. Sedan vi definierade arbetet med Destination 2025 i styrelsen har vi lanserat nya vertikaler i E55 och Hälsa55 samt startat bemanningsbolaget Jobb55. Sammangåendet av Dagens PS är en viktig milstolpe på vår tillväxtresa. Det ger oss en stor räckvidd som skapar stabilitet i affären och en större plattform att jobba vidare ifrån.

Mikael Gullström, VD Dagens PS Media AB, kommenterar:

 • 2018 startades ”den nya resan” för Dagens PS där vi med en datadriven metodik skapat en tillväxt på över 800 procent. Idag är Dagens PS med drygt 600 000 läsare varje vecka Sveriges näst största nyhetskanal inom ekonomi och näringsliv. Vi har visat ”proof of concept” och sammangåendet med News55 blir första steget till att skapa en dynamisk tillväxtplattform för affärs och ekonomimedia med tillhörande tjänster.

Max Donatello, Partner EB Invest och styrelseordförande i Dagens PS kommenterar:

 • Som ett led i den vision som Mikael Gullström målade upp för oss då vi gjorde vår första investering i Dagens PS, har vi som ägare fortsatt att leta efter strukturella synergier som fortsätter att bygga dem och deras utomordentliga utveckling. Detta förvärv ser vi, med Dagens PS som bas, som ett naturligt led i ambitionen att skapa en dominerande aktör inom affärspress och andra marknader där relevansstyrning, förstapartsdata och skickligt management blir avgörande faktorer för att skapa kundnöjdhet och kommersiell framgång. Genom vårt ägande, efter förvärvet, ser vi framemot att fortsätta följa Dagens PS och den nya koncernens utveckling.

Transaktionsstruktur:

 • Styrelsen i News55 kommer att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2023 besluta om apportemission av 11 297 121 aktier till ägarna i Dagens PS.

 • Baserat på det genomsnittliga pris News55-aktien betingat vid publik handel sedan den 1 juli i år uppgår värdet av de aktier vilka emitteras till cirka 30,7 MSEK.

 • Förvärvet är villkorat av genomförande av sedvanlig due diligence vilken ska godkännas av de båda bolagens styrelser samt även av Nordic Growth Market (”NGM”) på vars marknadsplats Nordic SME aktierna i News55 är noterade. Målsättningen är att genomföra Förvärvet under december månad 2023.

 • Efter Förvärvets genomförande så kommer News55:s nuvarande ägare att inneha 50 procent av aktierna och rösterna i News55 och ägarna av Dagens PS kommer att inneha 50 procent av aktierna och rösterna i News55.

 • Ägarna till Dagens PS utgörs av en grupp personer idag verksamma i bolaget samt externa investerare och kommer presenteras närmare när Förvärvet genomförs.

 • Den nya sammanslagna verksamhetens ledning kommer att utgöras av bland andra Fredrik Lundberg och Mikael Gullström.

 • News55:s och Dagens PS respektive styrelse står bakom och stöder samgåendet mellan de båda verksamheterna.

Översikt för News55 och Dagens PS

News55 AB 1/1 2022 till 31/12 2022

Summa rörelseintäkter: 11 730 tkr

Resultat före avskrivningar: -131 tkr

Dagens PS Media AB 1/1 2022 till 31/12 2022

Omsättning: 15 927 tkr

Resultat före avskrivningar: 1082 tkr

News55 AB 1/10 2022 till 30/9 2023 ( rullande 12 månader - ej granskat av revisorer)

Omsättning*: 9373 tkr

Dagens PS Media AB 1/10 2022 till 30/9 2023 (rullande 12 månader - ej granskat av revisorer)

Omsättning*: 17 602 tkr

* Eftersom Dagens PS inte är noterat och bolaget samt dess revisorer ännu inte har beslutat om vilka kostnader som ska aktiveras redovisas endast omsättningen per 230930 (rullande 12).


Om News55

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten News55.se. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension och 2022 lanserades hälsosajten Hälsa55. Sommaren 2023 lanserades bemanningsbolaget Jobb55. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor.

Om Dagens PS Media AB Dagens PS är en datadriven nyhetstjänst som främst bevakar börs & finans, näringsliv och privatekonomi. Med en tillväxt på över 500 procent de senaste tre åren är Dagens PS nu Sveriges nästa största mediekanal inom ekonominyhetssektorn.


Bild: Fredrik Lundberg, VD och grundare News55 AB, Mikael Gullström, VD Dagens PS Media AB, och Max Donatello, Styrelseordförande i Dagens PS Media AB

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg VD & medgrundare, News55 +46 (0)70-855 22 71 fredrik.lundberg@news55.se


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension och 2022 lanserades hälsosajten Hälsa55. Sommaren 2023 lanserades bemanningsbolaget Jobb55. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 07.45.

Comments


bottom of page